Chào mừng bạn đến trường học của chúng tôi
Liên hệ

ĐỊA CHỈ BÁO DANH VÀ PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC

For more information, please contact: 

Office of International Exchange & Cooperation 


Yangtze University 


Add: 1 Nanhuan Road, Jingzhou Hubei 434023 P. R. China 


Tel: 0086-716-8060236 0086-716-8060030


Fax: 0086-716-8060514 


Email: fao@yangtzeu.edu.cn